Dokumentų valdymo sistema „KONTORA“ (DVS KONTORA)

DVS KONTORA skirta dokumentams tvarkyti, veiklai organizuoti ir darbui palengvinti.

DVS KONTORA visiškai užtikrina įstaigos veiklos organizavimą ir kontrolę, patikimai funkcionuoja ir suteikia galimybę:

 • Registruoti, saugoti ir apskaityti gaunamą, siunčiamą korespondenciją, vidaus dokumentus, teisės aktus, protokolus, sutartis, asmeninę korespondenciją, pavedimus ar užduotis, įkelti ir saugoti dokumentų failus.
 • Rašyti rezoliucijas, perduoti dokumentus vykdyti ir susipažinti, kontroliuoti dokumentų ir rezoliucijų įvykdymo terminus.
 • Inicijuoti pavedimus, paskirti kuratorius, vykdytojus, nurodyti vykdymo terminus, žymėti įvykdymą, įvykdymo patvirtinimą, atšaukimą, termino pratęsimą ar anuliavimą, kontroliuoti pavedimų vykdymą.
 • Rengti dokumentus, perduoti juos derinti, vizuoti ar pasirašyti, keisti jų versijas, teikti pasiūlymus, pastabas, registruoti parengtus dokumentus.
 • Rengti dokumentacijos planus, segti dokumentus į bylas.
 • Ieškoti dokumentų pagal įvairius kriterijus, sudaryti ataskaitas, suvestines, sąrašus.
 • Rengti ir derinti dokumentus elektroniniu būdu ir juos pasirašyti elektroniniu parašu.

Naudodami DVS KONTORA, galėsite patogiau peržiūrėti ir greičiau surasti visus paskirtus dokumentus ir juos kontroliuoti. Taip pat sutrumpės dokumentų vizavimo, tvirtinimo ir pasirašymo laikas, sumažės spausdinimo bei archyvavimo kaštai. Naudoti DVS KONTORA yra patogu - tai padeda užtikrinti mobilumą – sistemoje dokumentus galėsite pasirašyti ir nebūdami darbo vietoje.

Finansų valdymo ir apskaitos sistema „BiudžetasVS“ (FVAS BiudžetasVS)

FVAS BiudžetasVS skirta finansų valdymui ir buhalterinei apskaitai biudžetinėse įstaigose vykdyti, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atsakomybės standartais (VSAFAS).

Ši sistema leidžia vesti atskirą buhalterinę apskaitą pagal kelis finansavimo šaltinius (valstybės, vietinį ar kt. biudžetą), vykdyti kitus tik biudžetinių organizacijų apskaitai būdingus veiksmus – pildyti asignavimų ir išlaidų knygas, spausdinti sąmatas, jų vykdymo apyskaitas ir kt. Sistema paremta moduline struktūra: kiekviena įstaiga gali pasirinkti naudoti tik tuos modulius, kurie yra reikalingi veiklos poreikiams tenkinti.

FVAS BiudžetasVS suteikia galimybę:

 • Rengti finansines ataskaitas (kaupimo principu) ir biudžeto vykdymo ataskaitas (pinigų principu) bei jas eksportuoti į Finansų ministerijos patvirtintas formas.
 • Perduoti Finansų skyriui biudžeto vykdymo ataskaitas (taip pat kaip ir sąmatas, jų tikslinimus, paraiškas), kurios naudojamos konsoliduotoms biudžeto formavimo ir vykdymo ataskaitoms parengti.
 • Vykdyti ilgalaikio turto, atsargų, mokėtinų / gautinų sumų, didžiosios knygos, darbo užmokesčio ir personalo bei finansinio turto buhalterinę apskaitą.
 • Vienoje duomenų bazėje vykdyti visos savivaldybės ir asignavimų valdytojų bendrą centralizuotą finansinės ir biudžeto vykdymo apskaitą, įskaitant pavaldžių įstaigų specifinį funkcionalumą (moduliai „Maistas“, „Tėvų įnašai“).

Naudodami FVAS BiudžetasVS lengviau užtikrinsite vienodą su apskaita susijusių veiklos procesų vykdymą, kontrolę, nustatytų taisyklių laikymąsi – tai leis Jums pasiekti didesnį darbo efektyvumą bei sumažinti klaidų tikimybę. Automatizuojant ir optimizuojant veiklos procesus bei duomenų srautus, reikiamos ataskaitos bus pateikiamos greičiau, o jų paruošimui reikės mažiau darbo laiko sąnaudų. Tai palengvins Jūsų įstaigos biudžeto vykdymo apskaitos kontrolę ir informacijos audito vykdymą.

Strateginio planavimo ir rodiklių informacinė sistema „STRAPIS“ (STRAPIS)

STRAPIS sistema skirta strateginiams planams sudaryti, jų priežiūrai vykdyti (rodiklių ir finansų prasme) bei strateginės veiklos pagrindu metinio savivaldybės biudžeto sudarymo ir keitimo procedūroms efektyviai įgyvendinti. Tai yra įrankis, kuris padeda nusistatyti tikslus bei pamatyti tikslų įgyvendinimo rezultatus.

STRAPIS sistema suteikia galimybę:

 • Sudaryti strateginius planus ir biudžetą.
 • Valdyti informaciją apie vertinimo kriterijus – rodiklius.
 • Pateikti ir tvirtinti stebėsenos duomenis.
 • Formuoti strateginiame planavime naudojamas standartizuotas formas.
 • Analizuoti duomenis ir formuoti jų grafikus.
 • Vykdyti duomenų apsikeitimą su Finansų valdymo ir apskaitos sistema.

Naudojant STRAPIS sistemą, strateginio planavimo procesas yra kompiuterizuojamas. Tai padeda laikytis bendrų taisyklių, kontroliuoti plano kūrimo etapus, automatiškai konsoliduoti proceso dalyvių pateiktą informaciją. Tokiu būdu sutaupoma daug laiko ir užtikrinama aukšta galutinių rezultatų – strateginių planų – kokybė. STRAPIS sistemoje visi klasifikatoriai ir biudžeto sumų metrikos yra vienodi – išvengsite klaidingų, pasenusių ar net neegzistuojančių įrašų ar operacijų su jais. Bet kuriuo metu galėsite parengti pageidaujamo lygmens biudžeto plano suvestines. Automatinis biudžeto panaudojimo informacijos atnaujinimas leis be papildomų pastangų įvairiais pjūviais stebėti strateginių planų vykdymą, palyginti faktines reikšmes su planuotomis ir aptikti neatitikimus.

Viešųjų pirkimų informacinė sistema „VIPIS“ (VIPIS)

VIPIS – patogi ir lanksti tinklalapio principu veikianti informacinė sistema, skirta viešiesiems pirkimams planuoti, vykdyti ir kontroliuoti.

VIPIS sistema suteikia galimybę:

 • Planuoti pirkimus. Planavimas paremtas pirkimo paraiškos sukūrimu, kurią gali vizuoti ir patvirtinti atsakingi asmenys. Patvirtinus paraišką iniciuojamas pirkimas, kuriam, remiantis algoritmu, automatiškai siūlomas pirkimo būdas. Suplanuoti pirkimai konsoliduojami į realią situaciją atspindintį viešųjų pirkimų planą.
 • Vykdyti pirkimus. Sistemoje galima atlikti su pirkimu susijusias užduotis, t. y. siųsti kvietimus galimiems tiekėjams, suvesti gautus tiekėjų pasiūlymus, registruoti įvairius protokolus, formuoti lyginamąją kainų lentelę, registruoti sutartis, pretenzijas, kurti užsakymus bei įvesti gautas sąskaitas faktūras.
 • Stebėti pirkimų procedūras. Sistemoje operatyviai suformuojamos įvairios ataskaitos, pateikiamas faktinę situaciją atspindintis viešųjų pirkimų planas, siunčiami informaciniai pranešimai apie priskirtas užduotis, pasikeitusią pirkimo eigą, artėjančią sutarties pabaigą ir kt.

Naudojant VIPIS sistemą, pirkimų planavimo procesas taps greitesnis ir skaidresnis. Sumažės klaidų ir piktnaudžiavimo tikimybė – sistema padės užtikrinti, kad sutartys neviršytų Jūsų planuojamos pirkimo vertės, užsakymai nebūtų vykdomi pasibaigus sutarties galiojimui ir pan.

Projektų valdymo informacinė sistema „PROVIS“ (PVS PROVIS)

PVS PROVIS skirta įvairių tipų projektams, jų veikloms, užduotims ir problemoms valdyti, prioritetams bei rizikoms skirstyti. Tai integruotas sprendimas, padedantis bendradarbiauti visiems projekto dalyviams, sprendžiant su projektais susijusius klausimus.

PVS PROVIS suteikia galimybę:

 • Hierarchiškai skaidyti projekto veiklas iki smulkiausio pageidaujamo lygio, kiekvienam lygmeniui priskirti atsakingus asmenis ir stebėti detalią projekto eigą.
 • Fiksuoti visą su projektais susijusią informaciją: priskirti žmogiškuosius ir technologinius išteklius, valdyti su projektais, veiklomis ar užduotimis susijusias rizikas, apskaityti finansavimo šaltinius ir pagal juos skiriamų lėšų sumas.
 • Kurti asmeninį ir projekto kalendorių, fiksuoti įvykius, gauti automatinius priminimus.
 • Formuoti Gantt diagramą ir įvairius kitus projektų kontrolei reikalingus grafikus, palyginimo diagramas.

Sistemos teikiamos galimybės sumažins Jūsų įstaigos projektų rengimo, jų organizavimo bei įgyvendinimo trukmę ir su tuo susijusias sąnaudas. Naudojant PVS PROVIS, projektų valdymas taps paprastesnis ir įdomesnis, o projektų vadovai turės reikiamas priemones patogiau analizuoti ir planuoti išteklius, biudžetą, laiką, apimtį. Naudodami įvairias, išsamias, lengvai keičiamas ataskaitas, analitines diagramas ir kitus analizės įrankius galėsite operatyviau ir objektyviau įvertinti esamą projektų situaciją ir numatyti reikiamus išteklius.

Pagalbos centro sistema „NEVDIS“ (NEVDIS)

NEVDIS sistema skirta interaktyviai konsultuoti sistemų naudotojus, registruoti ir operatyviai spręsti naudojimo metu iškylančias problemas (darbo sutrikimus) bei sekti šių problemų sprendimo eigą.

NEVDIS sistema suteikia galimybę:

 • Registruoti naujus pranešimus (klausimus, siūlymus, neatitiktis ir kt.), juos iliustruojant prisegamais dokumentais.
 • Gauti atsakymus į užregistruotus pranešimus.
 • Ieškoti pranešimų pagal norimus paieškos kriterijus.
 • Peržiūrėti visų pranešimų sąrašus ir susijusią informaciją, stebėti būsenas.

NEVDIS sistemos naudotojams bus suteiktos efektyvios ir operatyvios konsultacijos, bus sudarytos galimybės rūpimus klausimus išspręsti greičiau.

Žemės nuomos mokesčio ir rinkliavų sistema „MORIS“ (MORIS)

Sistema MORIS skirta valstybinės žemės nuomos mokesčiui savivaldybėse administruoti.

MORIS sistema suteikia galimybę:

 • Importuoti duomenis iš įvairių valstybinių registrų.
 • Automatizuoti surenkamųjų sąskaitų išrašų iš mokėjimo įstaigų importą, skirtą mokėtojų bankinių operacijų duomenims tvarkyti.
 • Atlikti masinius ir individualius veiksmus: skaičiuoti mokesčius, informuoti mokėtojus , spausdinti deklaracijas, kvitus ar kitus duomenis.
 • Vykdyti paprastą integraciją į savivaldybės FVAS / DVS, taip pat įtraukti į sistemą kitus mokesčius ir rinkliavas.
 • Funkcionaliai išnaudoti šiuolaikiškas elektroninių paslaugų, automatizavimo ir informacijos teikimo bei analizės galimybes.

MORIS sistema padės sumažinti mokesčio administravimo kaštus, užtikrins skaidrų ir patogų nuomos mokesčio už valstybinę žemę savivaldybei priklausančioje teritorijoje surinkimą į savivaldybės biudžetą, tai pat bus išlaikomas nuomos mokesčio administravimo proceso tęstinumas.

Socialinių išmokų apskaitos sistema „Parama“ (PARAMA)

PARAMA skirta Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų savivaldybių socialinės paramos institucijoms įvesti, kaupti, saugoti ir apskaityti informaciją apie gyventojams reikalingą ir skiriamą socialinę paramą.

PARAMA suteikia galimybes:

 • Formuoti socialinių išmokų mokėjimo dokumentus.
 • Formuoti buhalterines bei statistines suvestines.
 • Keistis duomenimis su Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS).

Sistemoje realizuotos kompiuterizuotos darbo vietos įgalina socialinės paramos institucijų specialistus naudotis bendra informacija, kurios pagrindu savivaldybės gyventojams skiriamos ir išmokamos socialinės išmokos, teikiama kita socialinė parama – tai leidžia optimizuoti kaupiamos informacijos apdorojimą ir valdymą, padidinti procesų efektyvumą ir supaprastina socialinių išmokų apskaitą.

Elektroninių dokumentų pasirašymo ir tikrinimo paslauga „Elpako“

 • Paslauga nemokamai teikiama fiziniams asmenims. Lengvas ir saugus pasirašymas.
 • Patraukli kainodara įmonėms, lankstus sprendimas konkretiems kliento poreikiams.
 • Procesų perkėlimas į skaitmeninę erdvę šiandien nebegali apsieiti be kvalifikuoto elektroninio parašo. Valdykite elektroninius dokumentus ir verslo procesus efektyviai.

Mūsų API sprendimas puikiai tinka bet kuriam juridiniam asmeniui. „Elpako“ nesudėtingai integruojasi į bet kokią informacinę sistemą, o mūsų specialistai yra pasirengę suteikti išsamias konsultacijas ir aiškias instrukcijas integravimo darbų metu. Api naudotojai gali:

 • Sudaryti įvairių formatų dokumentus ir juos pasirašyti kvalifikuotais elektroniniais parašais.
 • Pasirašyti dokumentus naudojant įvairias kvalifikuoto elektroninio parašo priemones: mobilųjį telefoną, Smart-ID priemonę, LR asmens tapatybės kortelę, valstybės tarnautojo pažymėjimą, USB laikmeną ar lustinę kortelę.
 • Atlikti daugiašalį pasirašymą, pakviečiant verslo partnerį pasirašyti elektroninį dokumentą.
 • Paženklinti sudarytą elektroninį parašą kvalifikuotomis laiko žymomis ir patikrinti jo galiojimą.
 • Paruošti elektroninį parašą ilgalaikiam saugojimui ir archyvavimui.
 • Patvirtinti dokumentus elektroniniu spaudu ir patikrinti jo galiojimą.
 • Identifikuoti ir patvirtinti kliento, partnerio ar darbuoto tapatybę.

Techninė dokumentacija ir integravimo kodo pavyzdžiai pasiekiami šiuo adresu. Norėdami išbandyti paslaugą - susisiekite

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema „SPIS“ (SPIS)

SPIS sistema skirta vienodai registruoti ir kaupti informaciją apie savivaldybėse teikiamą socialinę paramą (socialines išmokas ir kompensacijas, socialinę paramą mokiniams, socialines paslaugas, veiklą, vykdomą vaiko teisių apsaugos srityje, ir kt.), analizuoti šią informaciją pagal savivaldybes, paramos rūšis bei paramos gavėjus, taip pat užkirsti kelią paramos gavimui keliose savivaldybėse vienu metu.

SPIS sistema suteikia galimybę:

 • Kaupti informaciją apie visą savivaldybėse teikiamą socialinę paramą ir vaiko teisių apsaugą.
 • Valdyti socialinės paramos šeimai teikimo, stebėjimo, planavimo ir vertinimo procesus „vieno langelio“ principu.

SPIS sistema užtikrina patogesnį ir našesnį socialinės paramos skyriuose kaupiamos informacijos apdorojimą ir valdymą, didina procesų efektyvumą, optimizuoja laiką ir sąnaudas, perkeliant visus ar kai kuriuos proceso elementus į elektroninę erdvę, mažina paslaugų administracinius kaštus bei sudaro galimybes paramos gavėjams neišvykstant iš namų užpildyti ir pateikti prašymus ar / ir kitus socialinei paramai gauti reikalingus dokumentus ir operatyviau juos tvarkyti.

Apie produktus

Mūsų produktai padeda suvaldyti didžiąją organizacijos veiklos dalį. Tai specialiai kurtos ir individualiai pritaikytos kompiuterinės programos. Jos skirtos:

 • valdyti įmonės veiklos procesus, dokumentus, finansus, projektus,
 • planuoti ir numatyti strateginius žingsnius,
 • organizuoti viešuosius pirkimus,
 • padėti apskaityti mokesčius, rinkliavas, socialines išmokas ir paramą.

Programų kūrėjų ir konsultantų komandos tiesiogiai bendrauja su jumis ir padeda spręsti iškilusius klausimus.

UAB „NEVDA“ yra platinamų produktų gamintojas ir visos autoriaus turtinės ir intelektinės nuosavybės teisės priklauso tik UAB „NEVDA“.

Apie mus

Mes kuriame individualias informacines sistemas viešojo sektoriaus organizacijoms ir verslo bendrovėms, jas diegiame bei prižiūrime.

Mums svarbus lankstumas. Stengiamės būti draugiški, atidūs, geranoriški ir paslaugūs, kai į mus kreipiasi naudotojai, susidūrę su problemomis. Didžiuojamės ilgalaikiais tvirtais santykiais su klientais. Didesnė nei 20 metų darbo patirtis padeda pamatyti ir suprasti įvairius verslo ypatumus. Esame programų kūrėjai – skirtingai nei užsienio sistemų platintojai, patys dėliojame kiekvieną funkciją, todėl, kai kreipsitės į mus, kreipsitės į tuos, kurie gali suprasti ir, jei reikia, tiesiogiai koreguoti atskirus programinius modulius.

Atsakingai įgyvendindami projektus, vadovaujamės tarptautiniu kokybės vadybos sistemų standartu ISO 9001 ir tarptautiniu mastu pripažįstamu IT paslaugų valdymo sistemos standartu ISO 20000. Didžiuojamės, jog esame įgiję pasaulyje pripažintos kompanijos Microsoft auksinės partnerės statusą nepriklausomų programinės įrangos kūrėjų srityje – „Gold application development“, bei turime teisę ir tinkamą kvalifikaciją vykdyti Sybase produktų techninę priežiūrą.

esate svarbūs